KJØPSBETINGELSER

Angrerett & Retur nettbutikk

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Angrerett gjelder kun ved bestilling i nettbutikk. 

 

Fraktalternativer 

Vi sender de mindre pakkene med Posten til din postkasse. De som er for store til postkassen sendes med Postnord til et utleveringssted nærmest deg. Pris frakt er 39,- og refunderes ikke ved retur.

Du kan fortsatt velge "hente i butikk", det vil spare deg frakttiden da du henter varen i vår butikk. Du vil få beskjed når varen er klar til henting. 

For uavhentede pakker eller brev som sendes i retur blir du belastet 500,- kr for kostnaden av frakt, returfrakt & administrasjon. Det er ditt eget ansvar å sørge for at den adressen du oppgir ved bestillingen er korrekt.

Retur frakt - ønsker du å returnere varen, sender du varen tilbake til oss på følgende adresse: 

ANNA JOHNSON AS, Adolph Tidemandsgate 31, 2000 Lillestrøm. 

Denne frakten dekker kjøper selv. Vi anbefaler at mindre pakker sendes med Bring/posten som brev med sporing, større pakker sendes med Postnord (69,-) https://my.postnord.no/privat/send

Send med angrerettskjema og fyll inn nødvendige opplysninger. 

 

Leveringstid

Normal leveringstid er 3-7 dager. Trenger du den raskt, er det fint om du også sender oss en melding om bruksdatoen eller om du kan legge det som en kommentar i bestillingen din, slik at vi kan prioritere din pakke, og sørge for at den går raskt igjennom systemet. Enkelte varer kan være utsolgt, og vi må skaffe varen fra vår leverandør. I disse tilfellene kan vår behandlingstid ta noe lengre tid. 

 

Skadet forsendelse? 

Dersom varen er skadet ved forsendelsen, kontakt oss på e-post annajohnsonshop@icloud.com snarest mulig, helst på ankomstdagen. Beskriv skaden, og gjerne legg ved bilde, så hjelper vi deg snarest. 

 

Betaling

Du kan betale med Klarna eller Vipps hos oss. 

 

Priser
Alle priser er oppgitt i NOK, og er inkl. 25% merverdiavgift. Anna Johnson reserverer seg for eventuelle feilopplysninger som kan oppstå på bakgrunn av tekniske feil. 

 

 

Reklamasjon

Ved eventuelle feil ved mottatt vare har du reklamasjonsrett i henhold til loven. Ved feil må dette dokumenteres, og fremvises til selger enten i butikk, eller per e-post med vedlagt beskrivelse og bilde. Før feil meldes, må kunden undersøke om feilen skyldes forhold fra kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet, vil selges iverksette tiltak for avhjelp (se avsnitt "Avhjelp ved reklamasjon").

Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende, dersom kunden ikke gir beskjed innen rimelig tid etter kunden oppdaget en eventuell feil eller mangel. 

 

Avhjelp ved reklamasjon
Anna Johnson skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved en vare, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Anna Johnson, dekkes ikke disse utgiftene.

 

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påviste feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, (jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002 - 06 - 21 nr. 34.)

 

Endring av disse vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Har du spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss! 

E-post: annajohnsonshop@icloud.com
Tlf.: +47 63 81 50 22
Adr.: Adolph Tindemands gt. 31, 2000 Lillestrøm, Norge